Siirry sisältöön

Opettajatuutoreiden vertaisryhmätoiminnalla vaikuttavuutta opiskelijahyvinvointiin, opettajien työssäjaksamiseen ja yhteisöllisyyteen

Tausta ja toive: myös opettajat kaipaavat vertaisuutta

Kajaanin ammattikorkeakoulun tavoite OHJY-hankkeessa on ollut kirkastaa ohjauksen toimintamallia opiskelijahyvinvoinnin lisäämiseksi sekä kehittää opintojen edistymistä tukevia toimintatapoja ja palveluita. Hankkeen yksi konkreettinen kehittämisen kohde on ollut opettajatuutoreiden ohjaustyön tukeminen ja hankkeessa on pilotoitu opettajatuutoreiden vertaisryhmätoimintaa.

Vertaisryhmätoiminnan ajatus on, että ryhmäläisiä yhdistää jokin sama asia, jossa koetaan vertaisuutta. Opiskelijoille vertaistukitoimintaa on jo tarjottu ja toimintaa kehitetty, mutta myös opettajat kaipaavat vapaampaa keskustelufoorumia. Toive tällaisen toiminnan organisoimiselle tuli myös hankkeen alussa tehdyssä tarvekyselyssä.

Toteutus

Vertaisryhmätoiminta aloitettiin loppusyksystä 2022 osaamisaloittain eli tekniikalla, liiketaloudella ja sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla (SoTeLi) oli omat ryhmänsä. Vaikka ryhmä ensisijaisesti esitettiin osaamisalojen opettajatuutoreille, sai mukaan tulla kaikki kiinnostuneet opettajat. Ryhmää ei pidetty suljettuna. Ryhmään osallistuminen oli myös vapaaehtoisesti ja mukaan sai tulla, jos vain aikatauluun sopi. Aikaa varattiin 1,5h/kerta.

SoTeLi- osaamisala halusi kokoontumiset kerran kuussa, muiden kanssa kokoonnuttiin 1,5 kk välein. Ryhmä kokoontui etänä ja hybridinä. Vuorovaikutus ja harjoitusten tekeminen onnistui hyvin, vaikka osa osallistui Teamsin kautta ja osa kokoontui paikan päällä. Tekniikan täytyy tietysti toimia ja ryhmän vetäjän huolehtia kaikkien mahdollisuus osallistua. Osallistujia jokaisella kerralla on ollut kymmenen molemmin puolin, joten ryhmä pysyi myös sopivan kokoisena avoimelle keskustelulle.

Ensimmäisellä kerralla sovimme yhteisistä pelisäännöistä ja mitä toivoimme ryhmältä. Vertaisryhmätoiminnan keskeisiä periaatteita ovat avoimuus, tasa-arvoisuus, osallistujien keskinäinen kunnioitus, jakaminen ja vastuunotto. Tavoitteena oli luoda matalan kynnyksen positiivinen mahdollisuus jakaa avoimesti ja rohkeasti ajatuksia sekä tuntemuksia. Psykologisen turvallisuuden tunteen luominen ryhmässä on keskeistä.

Suunnittelimme yhteiset teemat joka kerralle, joihin liittyi lyhyitä harjoituksia ja tietoiskuja. Tämän jälkeen keskustelu teemasta jatkui vapaamuotoisena. Tavoitteena oli jakaa onnistumisia, haasteita, ideoita, toiveita, tsemppejä sekä muita ajatuksia ajankohtaisista teemoista. Yhteisiä alustuksia pidimme seuraavista teemoista: opiskelijoiden mielenhyvinvoinnin tukeminen, opiskelijahyvinvointi ja opettajatuutoreiden työssäjaksaminen, opiskelijoiden erityisen tuen tarpeet, ohjauksen toiminnalliset menetelmät ja harjoitukset oman tuutoroitavan ryhmän kanssa. Teemoista ilmoitettiin koko henkilökunnalle ja ryhmässä käydyt materiaalit on kerätty intraan opettajatuutoreiden tuutoroppaaseen kaikkien hyödynnettäväksi. Hankkeen kautta on hankittu myös erilaisia ohjauskortteja, joiden hyödyntämistä testattiin.

Kokemukset ja juurruttaminen pysyväksi toiminnaksi

Kokemukset ryhmän vetämisestä, mutta myös mukana olo, ovat olleet erittäin positiiviset ja voimauttavat. Vertaisryhmätoiminta on antanut rauhallisen ajan ja paikan puhallella kuulumisia vertaisille, mutta myös tukenut muuten työssä jaksamista, saanut vinkkejä tukea opiskelijoita opinnoissa ja heidän opiskeluhyvinvoinnissaan. Organisoitu ryhmätoiminta antaa myös opettajatuutoreille foorumin jakaa ajankohtaisia asioita, hyviä käytäntöjä ja kysyä vinkkiä kollegoilta. Osa on opettajatuutorin taipaleella vasta alussa, ja osa on tehnyt sitä työtä jo vuosia.

Opettajatuutoreiden vertaisryhmätoiminnalle toivottiin jatkoa kaikissa ryhmissä ja visioimme jo yhdessä toiveita teemoista tulevalle lukuvuodelle. Toiminta sai myös johdolta luvan jatkaa ja se kirjattiin Kajaanin ammattikorkeakoulun ohjauksen toimintamalliin. Koulutusten opinto-ohjaajat toimivat jatkossa koollekutsujina ja toiminnan järjestäjinä. Opinto-ohjaajien työnkuvaan kuuluu opettajatuutoreiden perehdyttäminen ja tuki, joten on luontevaa, että opot ottavat tästä ryhmätoiminnasta vetovastuun. Ryhmän toivotaan jatkossa toimivan myös viestintäkanavana ja koulutusfoorumina opettajatuutoreille. Tulevalle lukuvuodelle asiantuntijoiden vierailuja on toivottu ja esim. kuraattoria pyydetään kertomaan opiskelijoiden mielenterveyden tukemisesta. Osaamisalojen vertaisryhmät on suunniteltu ja merkitty etukäteen opettajatuutoreiden kalentereihin, mikä helpottaa osallistumista.

Tällä kehittämisen matkalla on ollut ilo olla mukana ja mikä parhainta hankkeessa pilotoitu toiminta jää pysyväksi organisaatioon. Me kaikki ymmärrämme opiskelijoiden vertaistuen merkityksen ja vaikuttavuuden, miksi ei hyödynnetä sitä myös oman työssäjaksamisen tukemisessa ja yhteisöllisyyden kehittämisessä kollegoiden kesken.


Kirjoittajat:

Ullamaija Niskanen, lehtori, SoTeLi- osaamisala, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Pia Kuittinen, tuntiopettaja, Business-osaamisala, Kajaanin ammattikorkeakoulu